SMMM

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sınavı (SMMM)

Staja başlamak için öncellikle 3568 Sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olmanız gereklidir.

Daha sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ndan dosya alarak stajınızı başlatmak için ilk adımı atmış olursunuz.

Her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık ayları staja başvuru dönemidir. Sınav TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Sınavın yapılmasına ilişkin bütün sorumluluk Anadolu Üniversitesi’nindir Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Stajı başlatmak için staj dosyası almanız gerekmektedir. Staj dosyasını Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından alabilirsiniz. Staj dosyanızı kendiniz alabileceğiniz gibi sizin adınıza da başka birisi de alabilir ancak dosyayı sizin adınıza aldığını belirtmesi gerekmektedir.

Staj dosyası almak için dosya bedel dekontunun odamıza sunulması gerekmektedir. Adaylar başvuru için tüm bedelleri yatırmak zorundadırlar.

Staj dosyasını tamamlayıp, staja başlamak için başvuru yapan stajyerler 5786 sayılı Kanunun 6.maddesine göre staja başlama değerlendirmesine katılacaklardır . Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır.

Başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık’tır. Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır.

Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi ?nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır. Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır.

Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

Staja başlama sınavını kazanan adaylar, en geç 2 yıl içerisinde staj başlatmak zorundadırlar.

Staja başlamak için ilgili ayın en geç 10’una kadar SSK girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayı iseniz, stajınızı Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında (Büroda) ve/veya denetiminde (Firmada) yapabilirsiniz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayı Serbest Muhasebeci yanında ve/veya denetiminde staj yapamaz.

Serbest Muhasebecilik stajyerleri, stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci yanında(Büroda) ve/veya denetiminde (Firmada) yapabilirler.

Staj sırasında işyeri değişikliği yapmak isterseniz; İşyeri değişikliğinizi Odaya 15 gün içinde bildirmeniz gereklidir. 15 gün içerisinde işyeri değişikliğinizi odaya bildirmemeniz halinde staj dosyanızla ilgili problem oluşabilir. Staj sırasında stajınıza en fazla 3 ay ara verebilirsiniz. Bu süre sonunda staj yeri bulunamaz ise stajınızın iptali söz konusu olabilir.

İşyeri kapanması durumlarında (meslek mensubunun ölümü, işi bırakma, disiplin veya ceza nedeniyle meslekten ayrılma vb.), yeni staj yeri bulabilmeniz için Oda veya Tesmer şubeleri tarafından gerekli görülmesi halinde ek süre tanınabilir.

Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının kesintisiz yapılması esastır. Mücbir nedenlerden dolayı stajınıza ara vermek zorunda kaldığınızda, mücbir nedeni belgelemek koşulu ile stajınıza ara verebilirsiniz.

En geç 3 ay içinde, yeni işyerine girip evraklarınızı odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

SMMM PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

TÜRMOB tarafından Anadolu Üniversitesi vasıtasıyla yapılan SMMM Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür olmak üzere toplam 120 soruluk test şeklinde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır.

Bağıl Değerlendirme Sistemi, smmm adayının başarısını, sınava katılan diğer smmm adaylarının başarı seviyeleri ile ilişkili şekilde ortaya çıkaran, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, smmm adayının o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sınav sistemdir.

Bağıl değerlendirme yönteminde ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki smmm adaylarının puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel baz olarak alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru soru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinden adayın başarı durumu da değişir. Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir.

Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar, bir notun, ortalamanın kaç standart sapma 1 altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Bu suretle, adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının smmm stajına kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi

ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan birçok sınavda da kullanılmaktadır.

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına Genel Kültür ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Başarı Puanları ÖSS sınavlarında da olduğu gibi tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır.

Bu 1 Matematiksel bir ifade ile standart sapma, veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamının ortalamasının kareköküdür; yani verilerin ortalamadan sapmalarının kareler ortalamasının (varyansın) karekökü olarak tanımlanır.

dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

Sonuç olarak, izlenen yöntemde sınava giren adayların başarıları aşağıdaki grafiğe benzer çıkmaktadır.

SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVI SORU SAYILARI VE YÜZDESEL DAĞILIMI

Sınavda toplam 120 soru sorulmakta, 100 soru Alan Bilgisi geri kalan 20 soru ise Genel Kültür ve Yetenek sorularından oluşmaktadır.